Algemene voorwaarden

Definities

 • TooTea B.V.: TooTea B.V. is gevestigd te Nieuwerbrug aan den Rijn onder KvK nr. 83850589
 • Klant: degene met wie TooTea B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: TooTea B.V. en klant samen
 • Consumenten: een klant die tevens een individu is en als privee persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TooTea B.V.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
  a) Aanvullende schriftelijke afspraken;
  b) Offerte, overeenkomst;
  c) Algemene Voorwaarden;
  d) Eventuele aanvullende (Gebruiks)voorwaarden.

Prijzen

 • Alle prijzen die TooTea B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie kosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die TooTea B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt , kan TooTea B.V. ten allen tijde wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TooTea B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoelt in lid 3 als deze meer bedraagt dan 10% , tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters, blends en modellen

 • Indien een klant een monster of model van een product heeft ontvangen dan kan hij daaraan geen ander recht ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product.
 • De samenstelling van de geleverde Blends kan wijzigen afhankelijk van onder anderen seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen.

Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan TooTea B.V. betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat TooTea B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • TooTea B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen overeengekomen termijn, dan is TooTea B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TooTea B.V.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag TooTea B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van TooTea B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door TooTea B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan TooTea B.V. te betalen.

Recht van reclame

 • Zodra de klant in verzuim is, is TooTea B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • TooTea B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan TooTea B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doe de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 • TooTea B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van TooTea B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan TooTea B.V.
 • TooTea B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan TooTea B.V. te verrekenen met een vordering op TooTea B.V.

Eigendomsvoorbehoud

 • TooTea B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van TooTea B.V. op grond van wat voor TooTea B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten van de nakoming.
 • Tot die tijd kan TooTea B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien TooTea B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft TooTea B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Bewaring

 • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart TooTea B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TooTea B.V. geleverde producten en/of diensten.

Marketing van de goederen, promotiematerialen

 • TooTea is een beschermd merk in eigendom van TooTea B.V. De klant mag het merk en beeldmateriaal gebruiken voor promotiedoeleinden zo lang als er sprake is van een lopend contract met TooTea. Alleen de door TooTea aangeleverde beelden, teksten en materialen mogen worden gebruikt. Alleen na schriftlijke goedkeuring van TooTea mag de klant eigen teksten samenstellen voor promotie doeleinden.
 • De beschrijving en ingrediënten van de producten van TooTea kunnen in de loop van een jaar veranderen. Redenen kunnen zijn dat individuele ingrediënten niet langer beschikbaar zijn en vervangen worden door gelijkwaardige ingrediënten. Nieuwe etiketteringsverplichtingen kunnen ook korte termijnwijzigingen in de theebeschrijvingen vereisen. In dergelijke gevallen zal de informatie uit bestaande folders niet langer up-to-date zijn. Voordat u informatie voor promotiedoeleinden gebruikt moet altijd de actuele informatie worden opgevraagd.

Auteursrechten en eigendomsrechten; vertrouwelijkheid

 • TooTea behoudt zich alle eigendoms-, auteurs- en eigendomsrechten voor in alle documenten, materialen en andere objecten die door ons aan de klant worden verstrekt (bijv. aanbiedingen, catalogi, prijslijsten, kostenramingen, productbeschrijvingen en specificaties, handleidingen, patronen, modellen en andere fysieke en / of elektronische documenten, informatie en objecten).
 • De klant mag de bovenstaande objecten niet beschikbaar stellen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, noch als zodanig noch met de inhoud ervan, deze gebruiken, reproduceren of wijzigen. Hij zal ze alleen voor de contractuele doeleinden gebruiken en op verzoek van TooTea vernietigen of retourneren, tenzij dit in tegenspraak is met de wettelijke bewaarplicht.

Garantie, klachtenregeling

 • Klachten betreffende de diensten of producten van TooTea en haar medewerkers kunnen via INFO@TOOTEA.NL aangemeld worden. TooTea stelt zich ten doel om de klacht binnen 2 werkdagen in behandeling te nemen.
 • De klant dient een door TooTea B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TooTea B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen TooTea B.V. uiterlijk 2 weken na constatering van de tekortkomingen hierover op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat TooTea B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TooTea B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 • Biologische of oogst gerelateerde afwijkingen van de goederen met betrekking tot de vorm, kleur en structuur en aan de bewerking gerelateerde afwijkingen zijn geen defect, tenzij dergelijke eigenschappen uitdrukkelijk als eigenschappen worden beloofd of de kwaliteitsafwijking de algemene reikwijdte overschrijdt. Afwijkingen van maximaal 5%, zoals gebruikelijk in de industrie, zijn toegestaan.
 • Een goede opslag van TooTea is verplicht om de kwaliteit en minimale houdbaarheid van de thee te garanderen. Opslag zal alleen correct zijn als de klant de thee bewaart in de originele buitenverpakking, koel en droog zonder blootstelling aan licht.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TooTea B.V.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TooTea B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als TooTea B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TooTea B.V. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid TooTea B.V.

 • TooTea B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien TooTea B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • TooTea B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien TooTea B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van TooTea B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer TooTea B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door TooTea B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat TooTea B.V. in verzuim is.
 • TooTea B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TooTea B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In de aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van TooTea B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan TooTea B.V. kan worden toegekend in een van de wil van TooTea B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TooTea B.V. kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits-, internet-, telecomstoringen; stakingen, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor TooTea B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TooTea B.V. er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • TooTea B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 • TooTea B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal TooTea B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TooTea B.V.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat TooTea B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TooTea B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 9 september 2021